Powołano członków Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zainaugurował 5 maja 2020 r. prace Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w kadencji 2020-2024. „Zainteresowanie językiem polskim rośnie i coraz więcej cudzoziemców ubiega się o potwierdzenie swojej znajomości naszego języka ojczystego” – podkreślił minister.

Spotkanie miało formę telekonferencji, w której – oprócz ministra i członków Komisji – uczestniczyli przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na posiedzeniu zdalnym wybrano nowego przewodniczącego Komisji – prof. Waldemara Martyniuka oraz sekretarza Komisji – prof. Iwonę Janowską.

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Komisja jest gremium dbającym o prawidłowe funkcjonowanie systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Do jej zadań należy między innymi: opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do organizowania egzaminów; ustalanie zestawów zadań egzaminacyjnych; badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnych; dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i przedstawianie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego rekomendacji w tym zakresie.

Minister W. Murdzek: rośnie zainteresowanie językiem polskim

Poprzednia kadencja była trudnym okresem wdrażania nowych rozwiązań – budowy nowego systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Dzisiaj, po 4 latach od wprowadzenia nowych rozwiązań możemy powiedzieć, że niekt?re z nich będą wymagały modyfikacji. Mam jednak nadzieję, że rozpoczynająca się czteroletnia kadencja pozwoli nam na spokojną pracę nad takim ukształtowaniem systemu certyfikacji, żeby odpowiadał on potrzebom wszystkich zainteresowanych. W moim przekonaniu jest to najważniejsze zadanie stojące przed Państwem – tym istotniejsze, że rośnie zainteresowanie językiem polskim i coraz więcej cudzoziemc?w ubiega się o potwierdzenie swojej znajomości naszego języka ojczystego – podkreślił minister Wojciech Murdzek.

Certyfikat Znajomości Języka Polskiego

Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydawany – po zdaniu egzaminu – przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikaty odpowiadają poziomom biegłości językowej określonym przez Radę Europy w Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, czyli A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Certyfikaty z języka polskiego można uzyskać w dwóch grupach wiekowych: w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży oraz w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Niezależnie od potwierdzenia znajomości języka polskiego, certyfikat daje też posiadającemu go cudzoziemcowi istotne uprawnienia np. pozwala ubiegać się o uznanie za obywatela RP (certyfikat na poziomie co najmniej), czy też uzyskać na uczelni publicznej zwolnienie z opłat związanych z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim (certyfikat na poziomie co najmniej C1).

Skład komisji w kadencji 2020-2024
• Przewodniczący – dr hab. Waldemar MARTYNIUK, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• sekretarz – dr hab. Iwona JANOWSKA, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• dr hab. Ewa BADYDA, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
• prof. dr hab. Anna DĄBROWSKA, Uniwersytet Wrocławski,
• dr hab. Anna DUNIN-DUDKOWSKA, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• dr hab. Katarzyna KŁOSIŃSKA, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
• dr hab. Marzena MAKUCHOWSKA, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
• dr hab. Agnieszka MYSZKA, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
• p. Marian ORLIKOWSKI, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
• prof. dr hab. Urszula PAPROCKA-PIOTROWSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• p. Beata PIETRZYK, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• dr Marek SZLADOWSKI, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• prof. dr hab. Jolanta TAMBOR, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
• dr hab. Grażyna ZARZYCKA, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

NAWA