„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.

Celem działalności Centrum jest podejmowanie wspólnych wysiłków mających na celu podniesienie jakości kształcenia specjalistów, realizację podstawowych zasad budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i założeniach UNESCO „edukacja bez granic”, kształcenie w ramach modelu uczelni będącej instytucją badawczą specjalistów nowej formacji potrafiących przyspieszyć rozwój gospodarczy i społeczny państw dzięki wiedzy i aktywnym działaniom studentów, magistrantów, doktorantów, nauczycieli akademickich, nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z polskimi uczelniami wyższymi w sprawach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i wymian akademickich , a także kontaktów w dziedzinie kultury i sportu. Życie pokazało, iż decyzja o stworzeniu takiej instytucji była całkowicie słuszna: dzięki temu zyskaliśmy partnerów w Polsce, z którymi współpraca pozwala zdobyć obydwu stronom cenne doświadczenie. Zadaniem Ukraińsko-Polskiego Centrum jest tutaj pełnienie funkcji swojego rodzaju moderatora w tych kontaktach. Obecnie aktywnie współpracujemy z 13-oma polskimi uczelniami wyższymi. Oprócz tego utrzymujemy bliskie stosunki z organizacją zrzeszającą mieszkających w Polsce absolwentów Politechniki Kijowskiej, która kieruje absolwent, a od ubiegłego roku również i doktor honoris causa naszej uczelni Janusz Fuks. Jest on wielkim patriotą i przyjacielem Politechniki Kijowskiej. W różnych dziedzinach i w różnych formach współpracuje z polskimi partnerami wiele wydziałów i instytutów Politechniki Kijowskiej. Szczególną aktywnością wyróżnia się tutaj Wydział Elektroenergetyki i Automatyki, Wydział Systemów Lotniczych i Kosmicznych, Instytut Wydawniczo-Poligraficzny, Wydział Inżynieryjno-Fizyczny, Instytut Stosowanej Analizy Systemowej, Wydział Marketingu i Zarządzania, Wydział Lingwistyki, Wydział Socjologii i Prawa.

Do głównych dziedzin współpracy należą edukacja, nauka, kultura, historia i sport.

W dziedzinie edukacji Centrum realizuje projekty dotyczące nauki języka polskiego, kształcenia studentów Politechniki Kijowskiej na polskich uczelniach wyższych, uczestnictwa w konkursach językowych organizowanych przez Ambasadę RP na Ukrainie itp. W 2009 r. Ukraińsko-Polskie Centrum Politechniki Kijowskiej przeprowadziło Ukraińsko-Polskie Forum Akademickie. W siedzibie Centrum działa informacyjno-konsultacyjne biuro projektu „Study in Poland”.

W dziedzinie nauki Centrum utrzymuje kontakty z biurami współpracy międzynarodowej polskich uczelni partnerskich w sprawach dotyczących realizacji wspólnych projektów naukowych. Tradycyjnie w organizowanych na Politechnice Kijowskiej seminariach naukowych uczestniczą uczeni i badacze z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Łódzkiej. Główne zadania Centrum związane z realizacją działań w tym kierunku to tworzenie, utrzymywanie i aktualizacja bazy danych CV pracowników naukowych Politechniki Kijowskiej pragnących współpracować z polskimi specjalistami, organizacja polsko-ukraińskich konferencji naukowych przeprowadzanych przy wsparciu przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, uzyskiwanie przez naukowców Politechniki Kijowskiej członkostwa w kolegiach redakcyjnych polskich czasopism naukowych, realizacja programu „podwójnych dyplomów” i in.

W kwietniu 2011 zostało przeprowadzone Naukowo-Praktyczne Seminarium “KPI – WUT. NEW HORISONS IN RESEARCH COOPERATION”, w którym wzięło udział 12 znanych profesorów Politechniki Warszawskiej oraz pracownicy naukowi Politechniki Kijowskiej. Tradycyjną stała się międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Czysta woda. Aspekt fundamentalny, stosowany i przemysłowy” (2013, 2014, 2015). Ponadto w 2015 r. odbyła się XVI międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna w XXI wieku”.

Jeżeli chodzi o dziedzinę kultury Ukraińsko-Polskie Centrum Politechniki Kijowskiej od wielu lat współpracuje z Instytutem Polskim w Kijowie a informacje dotyczące imprez organizowanych przez Instytut przekazywane są na wszystkie wydziały. Na bazie Naukowo-Technicznej Biblioteki Politechniki Kijowskiej od 2013 r. prowadzone są seminaria naukowo-literackie z cyklu „Wybitne postaci Ukrainy i Polski”. Z inicjatywy Centrum zostały zrealizowane 2 projekty: odsłonięcie pomnika ku czci absolwenta Politechniki Kijowskiej, wybitnego polskiego uczonego i działacza państwowego Wojciecha Świętosławskiego oraz wydanie książki pt. „Wojciech Świętosławski – człowiek, który zbliża narody Ukrainy i Polski”.

Od sześciu lat przeprowadzany jest turniej piłki nożnej dla uniwersyteckich drużyn Ukrainy i Polski „STUDENTEURO-2012”. Inicjatorem turnieju było Ukraińsko-Polskie Centrum Politechniki Kijowskiej. Impreza odbywa się pod egidą Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy przy wsparciu młodzieży studenckiej, władz uczelni Polski i Ukrainy oraz polskiego AZS.

Nike Free Run OG purple