W dniach 6-7 kwietnia 2017 w Kijowie w ramach Ukraińsko-Polskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności odbyło się Forum Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski zorganizowane wspólnie przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Stowarzyszenie Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy.

Polsko-ukraińskie spotkania edukacyjne to największa z tego typu imprez. Odbyły się one dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz przy aktywnym udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowego Centrum Koordynacyjnego „Horyzont 2020”, Politechniki Kijowskiej im. I. Sikorskiego oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.
W imprezie wzięli udział: pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Irina Geraszczenko, zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syrojid, minister oświaty i nauki Ukrainy Lilia Gryniewicz, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, wiceprzewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. nauki i oświaty Aleksandr Spiwakowski, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, przewodnicząca Podkomitetu ds. Współpracy Regionalnej i Transgranicznej między Ukrainą i Krajami Unii Europejskiej Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Integracji Europejskiej, współprzewodnicząca Grupy ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzeczpospolitą Polską Oksana Juryniec, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło, przewodniczący Narodowej Rady Nauki i Oświaty Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Woźnicki, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Szkół Akademickich, rektor Politechniki Warszawskiej Jan Schmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Tadeusz Słomka, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego programu Horizon 2020 w Polsce Zygmunt Krasiński.
W programie dwudniowego forum z udziałem rektorów polskich i ukraińskich uczelni technicznych znalazły się obrady plenarne oraz siedem paneli eksperckich, poświęconych różnym aspektom współpracy naukowej – działalności międzynarodowej wyższych uczelni technicznych jako czynnikowi ich umiędzynarodowienia, europejskiej akredytacji edukacji inżynierskiej i certyfikacji inżynierów, wprowadzeniu programów podwójnych dyplomów, wspólnego udziału w projektach UE w ramach programy „Horyzont 2020” i rozwoju kontaktów w ramach programu „Erasmus+” itd. Ponadto były również omawiane zagadnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół startupów oraz tworzenie wspólnych środowisk innowacyjnych.

W celu wzięcia udziału w Forum zarejestrowało się 103 uczestników reprezentujących polskie wyższe uczelnie techniczne – rektorzy, prorektorzy, dziekani, szefów działów współpracy międzynarodowej. W sumie polska delegacja liczyła około 150 osób.
Stronę ukraińską reprezentowało 92 zarejestrowanych przedstawicieli władz wyższych uczelni technicznej oraz ponad 200 uczestników paneli eksperckich.

Czytaj więcej

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski