Witamy na stronie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego!
„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska imienia Igora Sikorskiego” zostało utworzone na mocy „Umowy ramowej o stworzeniu Centrum Ukraińsko-Polskiego” z dnia 7 marca 2008, która została zawarta pomiędzy polską fundacją edukacyjną “PERSPEKTYWY” reprezentowaną przez jej prezesa W. Siwińskiego a Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” reprezentowanym przez rektora M.Z. Zgurowskiego.


Wiadomości i anonse


W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. na bazie Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego” odbył multilateralny cykl przedsięwzięć w ramach Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji.

Ten największy, kolejny z rzędu, projekt poświęcony rozwojowi akademickiej współpracy polsko-ukraińskiej, a także promocji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki zorganizowano przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przy aktywnym udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”, Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego (KPI) i (more…)

Informujemy, że na posiedzeniu Rady naukowej Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny imienia Igora Sikorskiego”, które odbyło się pod przewodnictwem rektora Mychajła Zhurowskiego 13 lutego t.r., podjęta została decyzja o nadaniu tytułu Honorowego Doktora Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny imienia Igora Sikorskiego” Profesorowi Janowi Szmidtowi, Rektorowi Politechniki Warszawskiej i Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ze względu na jego istotne osiągnięcia naukowe oraz wielki osobisty wkład w rozbudowę współpracy edukacyjno-naukowej pomiędzy Polską a Ukrainą oraz pomiędzy Politechniką Warszawską (more…)

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9


Na sali podczas posiedzeń plenarnych dominowała młodzież studencka (pierwszy z prawej: dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Henryk Sobczak)

Zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody pitnej, podwyższanie jej jakości jest dziś jedną z podstaw h armonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Wagę tego problemu uwidacznia stała degradacja naturalnych zbiorników wodnych w wyniku tempa eksploatacji zasobów środowiska przekracza regeneracyjny potencjał biosfery, jak też wzrost populacji regionów miejskich.

Priorytet dla zagadnień związanych z wodą w miastach wynika stąd, że już ponad połowa (more…)

  • Українська
  • English

Dziennik Kijowski